AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyleoluşturulan Avrupa Konseyi, insan hakları ve özgürlüklerinin devletlercekorunmasına ve geliştirilmesine vurgu yaparak insan haklarına saygıyükümlülüğünü üyelik koşulu olarak belirtmiştir. Avrupa Konseyi'nin bu anlamdailk adımı 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan ve 3 Eylül 1953'te yürürlüğe giren'İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)'dir.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN AMACINEDİR?Sözleşme insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesiniamaç edinir. AİHS hazırlık aşamasında Avrupa'daki demokratik rejimlerin devamettirilmesi açısından gerekli olan asgari hak ve özgürlükleri güvenceye alarakişe başlamış, zamanla insan hakları listesini genişletmiştir. AİHS ekonomik,sosyal ve kültürel haklardan çok sivil ve politik hakların korunmasına öncelikvermiştir. Bu sözleşmeyi sosyal ve ekonomik hakları içeren 'Avrupa Sosyal Şartı'izlemiştir. Türkiye 10 Mart 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 28 Ocak 1987'de debireysel başvuru hakkını tanımıştır. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 28Ocak 1990'da kabul etmiştir. AİHS, 45 Avrupa Konseyi üyesi devletin 44'ütarafından onaylanmıştır.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN BAŞLICAÖZELLİKLERİ NELERDİR?· Sözleşme insan haklarını uluslararasıdüzeyde güvence altına alır. Sözleşmeyle birlikte bölgesel bir koruma sistemiyaratılmıştır. Sözleşme insan haklarını ulus devletlerin içişleri olmaktançıkarmakta ve devletlerin işledikleri insan hakları ihlallerinin uluslararasıalana taşınmasına imkan tanımaktadır.· Sözleşmenin getirdiği 'devletler arasıbaşvuru' ve ' bireysel başvuru' yoluyla sözleşmeye taraf devletler ve bireyselbaşvuru hakkına sahip olanlar (şahıslar, şahıs toplulukları, STK'lar) sözleşmeyetaraf olan bir devlete karşı, sözleşmede bulunan hak ve özgürlükleri ihlalettiği gerekçesi ile AİHM'de dava açma hakkına sahiptirler.· AİHS sadece kendisini onaylayan devletleriçin bağlayıcıdır. AİHS hukuk tekniği açısından uluslararası bir anlaşmadır vesözleşmeye taraf olan devletler bakımından bağlayıcı sonuç doğurur.· Sözleşme insan hakları ve özgürlüklerininkorunması amacıyla bir denetim mekanizması oluşturdu. Denetim sistemi, yürürlüğegiren 11. Protokol ile tek mahkeme sistemine dönüştü.· AİHS, uluslararası alanda insan hak veözgürlüklerinin korunmasının en önemli hukuksal aracıdır.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HANGİ HAK VEÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCE ALTINA ALIR?AİHS bir giriş, üç bölüm ve 59 maddeden oluşur. Girişbölümünde sözleşmenin dayandığı temeller açıklanır.I. Bölüm (md:2-18), sözleşmenin güvenceyealdığı maddi hakları içerir.II. Bölüm (md:19-51), AİHM'nin oluşumuna,yetkilerine, çalışma ve yargılama usullerine ilişkin hükümleri içerir.III. Bölüm (md:52-59), sözleşmeninuygulanması ile ilgili çeşitli kurallara yer verir.Madde 1İnsan Haklarına Saygı YükümlülüğüYüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları içindebulunan herkese bu Sözleşme'nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleritanırlar.Madde 2Yaşama HakkıHerkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır.Madde 3İşkence YasağıHiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezaveya işlemlere tabi tutulamaz.

Madde 4Kölelik ve Zorla Çalıştırma YasağıHiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. Hiç kimse zorlaçalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.Madde 5Özgürlük ve Güvenlik HakkıHer kişinin özgürlük ve güvenliğe hakkı vardır.Yakalanan herkişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama en kısazamanda ve anladığı bir dille bildirilir. Yakalanması ya da tutuklanmasınedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılan her kişi, özgürlüğünün kısıtlanmasınınyasaya uygunluğu konusunun en kısa bir zamanda karara bağlamasını ve yasayaaykırı görülmesi halinde kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye başvurmahakkına sahiptir.Madde 6Adil Yargılanma HakkıHerkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar,gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan,yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul birsüre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkınasahiptir. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncayakadar suçsuz sayılır.Madde 7Cezaların YasallığıHiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka görebir suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiçkimseye, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir cezaverilemez.Madde 8Özel Hayatın ve Aile HayatınınKorunmasıHerkes özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesinesaygı gösterilmesi hakkına sahiptir.Madde 9Düşünce, Vicdan ve Din ÖzgürlüğüHerkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veyaözel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veyainancını açıklama özgürlüğünü de içerir.

Madde 10İfade ÖzgürlüğüHerkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğünesahiptir.Madde 11Dernek Kurma ve Toplantı ÖzgürlüğüHerkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak,ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak vesendikalara katılmak haklarına sahiptir.Madde 12Evlenme HakkıEvlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasınıdüzenleyen ulusal yasalar uyarınca evlenmek ve aile kurmak hakkınasahiptir.Madde 13Etkili Başvuru HakkıBu Sözleşme'de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilenherkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarınadayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilmehakkına sahiptir.Madde 14Ayırımcılık YasağıBu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma,cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyalköken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka birdurum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır.Madde 15Olağanüstü Hallerde Askıya AlmaSavaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir geneltehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüdeve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla buSözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir. Yukarıdaki hüküm,meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında, 2. madde ile 3.ve 4. maddenin 1. fıkrasını ve 7. maddeyi hiçbir suretle ihlale mezun kılmaz.Madde 16Yabancıların Siyasal EtkinliklerininKısıtlanması10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, Yüksek SözleşmeciTarafların yabancıların siyasal etkinliklerini sınırlamalarına engelsayılmaz.Madde 17Hakların Kötüye KullanımınınYasaklanmasıBu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğaveya kişiye, Sözleşme'de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya buradaöngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına yönelik biretkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkını sağlar biçimdeyorumlanamaz.Madde 18Hakların Kısıtlanmasının SınırlarıBu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak veözgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar içinuygulanabilir.