ÖDEMİŞİLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARDI TABLOSU

2012

NİSAN - MAYIS

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Adli Tıbbi Hizmetler

1- Nüfus Cüzdanı

2- Adli Rapor İstem Belgesi

10 DAKİKA

2

Helâ Kanalizasyon Ve Atık Sular Hakkında Şikâyet

1- Dilekçe

1 GÜN

3

Su Şikâyetleri

1- Dilekçe

2- Salgın Hastalık Durumunda Gelen İhbar

1 GÜN

4

Portör Muayeneleri

1- Sağlık Raporu

2- Fotoğraf

3- Vergi no

1 HAFTA

5

Piyasa Kontrol İşlemleri

1- Dilekçe

1 GÜN

6

Gözlükçü Ruhsatlandırılması

1- Optisyenlik Diplomasının Noter Tasdikli Sureti, Gözlükçü Ruhsatnamesini Haiz Olan Birisi Tarafından Açılacak İse Gözlükçülük Ruhsatnamesinin Aslının Da İbrazı Suretiyle Noter Tasdikli Sureti; Göz Hastalıkları Uzmanlığı Belgesinin Noter Tasdikli Sureti Ve Kayıtlı Olduğu İl Tabip Odasından Alınmış Olan Tabiplik Mesleğini İcra Etmediğine Dair Belgenin Aslı

2- Müessese Sahibi Optisyenlik Mesleğini İcra Etme Hak Ve Yetkisini Haiz Olmayan Gerçek Kişi İse Sahibinin Ve Mesul Müdürün Nüfus Cüzdanının Noter Tasdikli Sureti

3- Optisyenlik Müessesesi Bir Ticaret Şirketi Tarafından Açılacak İse Ticaret Sicil Gazetesinin Örneği

4- Müessese Sahibi İle Mesul Müdür Arasında Akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi

5- Mesul Müdüre Ait Son Altı Ay İçerisinde Çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Mesul Müdürün İkamet Ettiği Adrese Ait Muhtarlıktan Alınmış İkametgâh Belgesi

7-Mesul Müdürün Optisyenlik Yapabileceğine Dair Son İki Ay İçerisinde Alınmış Sağlık Kurulu Raporunun Aslı

8- Müessese Olarak Kullanılacak Yere Ait Olan Ve İç Mekânı Da Gösterir 1/100 Ölçekli Sağlık Ocağı Veya Sağlık Grup Başkanlığınca Onaylanmış Kroki Veya Plan

9- Optisyenlik Müessesesinde Kullanılan Ve Bulundurulması Zorunlu Olan Ve Ek-1'de Belirtilen Asgari Araç-Gerecin, Mesul Müdür Tarafından İmzalanmış Listesi

10- Müessese Olarak Kullanılacak Yerde Yangına Karşı Gerekli Tedbirlerin Alındığına Dair İlgili Mevzuata Göre Yetkili Olan Mercilerden Alınan Belge

11- Optisyenlik Müessesesinde Mesul Müdür Haricinde Optisyenlik Mesleğini İcra Etme Hak Ve Yetkisini Haiz Olan Personel Çalışacak İse, Bu Personel İçin İkinci Fıkranın (A) Bendindeki Sayılan Belgeler, 2(İki) Adet Vesikalık Fotoğraf, Muhtarlıktan Alınmış İkametgâh Belgesi Ve Son İki Ay İçerisinde Alınmış Sağlık Kurulu Raporunun Aslı.

1 AY

7

Sağlık Kabini Ruhsatlandırılması

1-Dilekçe

2-Kroki

3-Fotoğraf

4-Diploma

15 GÜN

8

Defin İşlemleri

1-Doktor Tarafından Hazırlanan Gömme İzin Belgesi (TUİK Ölüm Belgesi)

2-Ölenin Kimliği

3-Bildirenin Kimliği

4-Adres Bilgileri

30 DAKİKA

9

Eczane Ruhsatlandırma İşlemleri

1-Matbu Form

2-Özgeçmiş

3-Diploma Örneği

4- Göz Raporu

5- Sağlık Raporu

6-Adli Sicil Yazılı Beyanı

7-1/100 Kroki

8-4 Adet Fotoğraf

9-Ruhsat Harç Makbuzu

10-Numarataj Belgesi

1 AY

10

Muayenehane Ruhsatlandırılması

1- Dilekçe

2- 1/100kroki

3- Hekimin Oda Kayıt Belgesi

4- Personelin Diploma Örnekleri Ve 2 Adet Resimleri

5- Toplum Sağlığı Merkezi Serbest Çalışanlar Defterine Kaydı

6- Tıbbi Atık Sözleşmesi

7- Vergi Levhası Fotokopisi

8- Maliye Bakanlığı Kaşeli Hekim Adı Yazılı Reçete Örneği

9- Laboratuar Malzeme Ve Tetkik Listesi 11.Varsa Radyoloji Lisans Belgesi Ve Kurs Belgesi

1 AY

11

Diş Hekimi Muayenehane Ruhsatlandırması

1- Dilekçe

2- Açık Adres

3- 1/100 Kroki

4- Yangına Karşı Tedbirlerin Alındığına Dair Belge

5- Diplomanın Sağlık Müdürlüğünce Onaylı Sureti

6- Vergi Dairesine Başvurduğuna Dair Belge

7- Bulundurulması Gerekli Araç Gereç Ve İlaçlar Listesi

8- Ünite Ve Malzemelerin Diş Hekimine Ait Olduğunu Bildirir Beyan.

9- Oda Kayıt Belgesi

10- 4 Fotoğraf

11- Tabelanın Standartlara Uygun Olduğunu Gösterir Oda Tarafından Düzenlenmiş Belge

12- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

13- Banka Dekontu

1 AY

12

Askerlik işlemleri

1-Askerlik Şubesinin Askeri Doktor Tarafından Onaylanmış Sevk Evrak Belgesi

10 DAKİKA

13

Hasta Hakları Başvuru Şikâyet Ve Talepleri

1- Dilekçe

2- Kimlik Bilgileri

1 AY

14

Kadın Ve Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması Hizmetleri

1- Sağlık Belgesi ( Varsa)

2- Nüfus Cüzdanı

3- Takip Kartı ( Aşı, Aile Planlaması )

10 DAKİKA

15

Vatandaşların Hekim Değişikliği Talepleri Ve Göç Tespitleri

1- Vatandaşın Hekim Değişikliği Talep Dilekçesi

2- Kimlik Fotokopisi

3-Aile Hekiminin Ev Ziyareti Göç Tespit Tutanağı

10 DAKİKA

16

Aile Hekimlerinin Oda Ve Yer Değişikliği Talepleri

1-Aile Hekimlerinin Oda Ve Yer Değişikliği Talepleri İle İlgili Dilekçeleri

2- Tapu Fotokopisi

3- Oturma İzin Belgesi

4- Numarataj Belgesi

5- Kira Kontratı

1 GÜN

17

Ruh Sağlığı Hastalarının Sevki

1- Vatandaşın Kaymakamlığa Dilekçesi

2- Dilekçenin Sağlık Grup Başkanlığına Sevki

3- Evrakların İlgili Toplum Sağlığı Merkezine Sevki

4- Evrakların Toplum Sağlığı Merkezinde İncelenmesi Ve Uygun Bir Tarihe Randevu Verilmesi

5- Araç, Sağlık Memuru Ve Polis Eşliğinde Ruh Sağlığı Hastasının Evinden Alınması

6- Ruh Sağlığı Hastasının En Yakın Devlet Hastanesine Resmi Araç İle Nakli Ve Psikiyatri Uzmanına Muayenesinin Yaptırılması

7- Psikiyatri Uzmanı Hastaya Reçete Yazarsa Hastanın İlaç Temini Ve Eve Nakli

8- Psikiyatri Uzmanı Hastayı Hastaneye Sevk Ederse Hasta Polis Karakoluna Götürülür

9- Ödemiş Belediyesi Nakil Ambulansına Hasta Ve Evrakları Teslim Edilir.

1 GÜN

18

Çalışma İzni Ve Tescil İşlemleri

1- Diploma Fotokopisi

2- Varsa Uzmanlık Belgesi Fotokopisi

3- 2 Adet Fotoğraf

4- Tabipler Odası Belgesi

5- TSM Bölgesine Kayıt Belgesi

6- 1/100 Ölçekli Onaylı Plan

7- Hekim Adına Düzenlenmiş Reçete Örneği

8- Vergi Levhası

9- Varsa Röntgen Lisans Belgesi

10- Laboratuar Malzeme Ve Tetkik Listesi

11-Teftiş Defteri

12- Protokol Defter,

13- Tıbbi Atık Sözleşmesi

15 GÜN

19

İş Görmezlik Raporu İşlemleri

1- İş Görmezlik Belgesi

2- Vizite Kâğıdı

10 DAKİKA

20

Özürlü Evde Bakım Değerlendirmeleri

1-Tam Teşekküllü Resmi Devlet Hastanesinden Alınacak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu(Ağır Özürlü Kısmı Evet Olması Koşulu ile Geçerlidir.)

2-Müracaat Edecek Ailelerin Kişi Başına Düşen Geliri 423,10 TL Geçmemesi

3-Özürlü ve Bakacak Kişiye Ait Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden Alınacak İkametgâh İlmühaberi.

4-Muhtarlıktan Alınacak Aile Sicil Beyanı (Konuta Kalanların İsim ve Kimlik Bilgilerini Gösterir Belge)

5-Nüfus Müdürlüğünden Özürlü ile Bakacak Kişiye Ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

6-A)Ailede Çalışanlar; Çalıştığı İş Yerinden Maaş Bordrosu

B)Ailede Emekli Olan Varsa; Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Maaş Dekontu

C)2022 Den 3 Ayda Bir Özürlü Maaşı veya Yaşlılık Maaşı Alanlar; Postahaneden veya Bankadan Alacakları Maaş Dökümü

7-Sosyal Güvenlik Kurumundan Bakıcı ve Özürlünün Ailesinde Yaşayan 18 Yaşından Büyük Herkes Adına SGK sorgulaması

8-Aynı Evde İkamet Eden Özürlü Dâhil Evde Yaşayan Herkesin Tapu Sicil Müdürlüğünden Adlarına Kayıtlı Mal Olup Olmadığına Dair Belge

9-Tarla zeytinlik Bağ Bahçe Vs. Sahipleri ve Hayvancılıkla Uğraşanlar İlçe Tarım Müdürlüğünden Zirai ve Hayvansal Gelirlerini Gösterir Belge

10-Özürlüye Ait 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

11-Boşanmış Olan Ailelerden Mahkemeden Boşanma Kararı Fotokopisi

12-Özürlüye Bakacak Kişi Aile Bireyi Değil İse Adliyeden Vasi Kararı Getirilecek

20 GÜN

Başvuru Esnasında Yukarıda Belirtilen Belgelerin Dışında Belge İstenmesi Eksiksiz Belge İle Başvuru Yapılmasına Rağmen Hizmetin Belirtilen Sürede Tamamlanmaması Veya Yukarıdaki Tabloda Bazı Hizmetlerin Bulunmadığının Tespiti Durumunda İlk Müracaat Yerine Ya Da İkinci Müracaat Yerine Başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim : Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezi İsim : Ödemiş Kaymakamlık Makamı

Adres : Atatürk Mah. Saraçoğlu Cad. No: 72 Ödemiş/İzmir Adres : Hükümet Konağı Ödemiş/İzmir

Telefon : 0.232-545 11 87 Telefon : 0.232.545 31 50

Fax : 0.232-545 11 87-11 Fax : 0.232 545 28 71

E-Posta : odemistsm@ism.gov.tr E-posta : odemis@izmir.gov.tr