YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BAZI

DÜZENLEMELER
İnsan hakları açısından temel noktalarına değinmeye

çalışacağımız Yeni Türk Ceza Kanunu, 1.maddesinde de belirtildiği gibi; insan

hak ve özgürlüklerini, düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve

çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amacını taşımaktadır.

Yeni Türk Ceza Kanunu insan haklarına daha çok önem veren içeriğiyle dikkat

çekmektedir.
SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
Yeni TCK'da soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar ilk

kez bu kadar ayrıntılı incelenmiştir. Yeni TCK'da soykırım bir planın icrası

suretiyle, milli, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi

maksadıyla işlenen bir suçtur (Yeni TCK md.76).
İnsanlığa karşı işlenen suçlar ise siyasi, felsefi, etnik,

ırki veya dini amaçlarla toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda

işlenen çeşitli insanlık dışı fiillerden oluşur (Yeni TCK md.77).
Yeni Türk Ceza Kanununda soykırım suçuna yer verilmesiyle BM

Sözleşmesinden doğan yükümlülük de yerine getirilmiş olmaktadır.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
Özellikle yoksulluk nedeniyle oluşan ve uluslararası alanda

yoğun bir şekilde ortaya çıkan sınır aşırı suç örgütlerince gerçekleştirilen

göçmen kaçakçılığı ülkelere büyük zararlar vermektedir. Bu suç örgütlerinin

faaliyetlerinin önlenmesi için göçmen kaçakçılığı fiilleri suç haline

getirilmiştir (Yeni TCK md.79).
İnsan ticareti suç haline getirilmiştir. Öyle ki; zorla

çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete ve benzer uygulamalara tabi kılmak,

vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir veya

şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki

denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde

etmek suretiyle kişileri tedarik eden, bir yerden başka bir yere götüren veya

sevkeden, barındıran kişiler suçlu sayılmıştır (Yeni TCK md.80). Ayrıca bu

fiillerin 18 yaşını doldurmamış çocuk veya küçüklere karşı işlenmesi ceza

artırım nedeni olarak kabul edilmiştir.
İŞKENCE VE EZİYET
Yeni TCK işkence ve eziyeti bir kişiye karşı yapılan, insan

onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya

irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar olarak

kabul etmiştir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin de kamu

görevlisi gibi cezalandırılacağı da maddeye eklenmiştir (Yeni TCK

md.94-95-96).


AYRIMCILIK
Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak; bir taşınmaz

veya taşınır malın satılmaması, devredilmemesi, bir hizmetin icra olunmaması

veya hizmetten yararlanmanın engellenmesi, kişinin işe alınmaması, besin

maddelerinin verilmemesi, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasının

engellenmesi suç teşkil etmektedir (Yeni TCK md.122).
Bununla beraber halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya

bölge bakımından farklı özellikler taşıyan diğer bir kesim aleyhine kin ve

düşmanlığa alenen tahrik eden, aşağılayan kimselerin cezalandırılması da Yeni

TCK'da öngörülmüştür (Yeni TCK md.215-216).
İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMA
Yeni TCK ilke olarak insan üzerinde deney yapılmasını

cezalandırmakta; ancak durumun bilimsel ve tıbbi bir deneyi haklı kılmış

olmasını ve ilgili kişinin rızasını suçu kaldıran bir hukuka uygunluk nedeni

saymaktadır (Yeni TCK md.90).
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA

MÜDAHALE
Yeni yasa herhangi bir şekilde kişilerin özel hayat alanına

girerek başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan olayların tespit

edilmesini cezalandırmıştır. Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal

etmek suç sayılmıştır. Suçun oluşması için ilgilinin rızasının bulunmaması

şarttır. Konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi, resim çekici veya kaydedici

bir aletle özel hayatın ihlali ve montaj fiilleri cezalandırılmaktadır (Yeni TCK

md.132-133-134).
Böylece kanun koyucu birey menfaatleri-kamu menfaatleri

dengesinde bireye ve insan haklarına ağırlık verdiğini göstermiştir.
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
Bu başlık altında Yeni Türk Ceza Kanununun 106. ve 109.

maddelerindeki tehdit ve zorlama unsurları ele alınabilir.
Bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle

tehdit eden kişi cezalandırılır (Yeni TCK md.106). Hiç kimse hukuka aykırı

olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılamaz

(Yeni TCK md.109).
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, insan hak ve

özgürlükleri içinde en temel olanlardan biridir. Kişilerin bu hürriyeti aşağıda

verdiğimiz maddeyle koruma altına alınmıştır.
Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini, siyasi,

felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlamak ya

da bunları açıklamaktan, yaymaktan men etmek yeni kanunda suç sayılmıştır (Yeni

TCK md.115).
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Topluma karşı suçlar Yeni TCK'da Üçüncü Kısımda ayrıntılı

olarak ele alınmıştır. Birinci Bölüm 'Genel Tehlike Yaratan Suçlar' başlığını

taşımaktadır. Bu suçlar arasında genel güvenliği tehlikeye sokulması kısmında

kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek

biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; yangın

çıkaran, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden

olan silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişiler suçlu sayılmıştır

(Yeni TCK md.170).
Ayrıca radyasyon yayma (Yeni TCK md.172), atom enerjisi ile

patlamaya sebebiyet verme (Yeni TCK md.173), tehlikeli maddeleri izinsiz olarak

bulundurma (Yeni TCK md.174), trafik güvenliğini tehlikeye sokma (Yeni TCK

m.179) suç kapsamına alınmıştır.
İkinci Bölüm 'Çevreye Karşı Suçlar' başlığı altındadır.

Çevrenin kasten kirletilmesi suç kapsamına alınmış, hapis ve para cezalarıyla

caydırıcılık sağlanmıştır (Yeni TCK md.181-182). Gürültüye neden olma (Yeni TCK

md.183), imar kirliliğine neden olma (Yeni TCK md.184) suçları ilgili hükümlerle

düzenlenmiştir.
Üçüncü Bölümde ise 'Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar' ele

alınmıştır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş

veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti yasaklanmıştır (Yeni TCK

md.186). İçilecek sulara, tüketilecek her çeşit şeye zehir katarak insan

hayatını ve sağlığını tehlikeye sokma (Yeni TCK md.185), kişilerin hayatını ve

sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (Yeni TCK md.187),

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Yeni TCK md.188), zehirli madde

imal ve ticareti (Yeni TCK md.193), sağlık için tehlikeli madde temini (Yeni TCK

md.193), bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (Yeni TCK

md.195) fiilleri de suç kapsamındadır.
MÜLKİYET HAKKI
Mülkiyet hakkına ilişkin olarak da Yeni TCK md.151'de mala

zarar verme başlığı altında şu hükme yer verilmiştir: Başkasının taşınır veya

taşınmaz malını kısmen/tamamen yıkan, tahrip eden, yokeden, bozan, kullanılmaz

hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılır. Ancak

bu hükümde şikayet esas alınmıştır.
ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİ İLE İLGİLİ

SUÇLAR
Yeni TCK md.103, çocukların cinsel istismarını konu almıştır.

Cinsel istismar deyiminden 'onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla

birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan

çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, diğer çocuklara

karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı

olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.'
BİLİŞİM SUÇLARI
Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme (Yeni TCK

md.243); sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (Yeni TCK

md.244); banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (Yeni TCK md.245) ayrı

ayrı suçlar alarak karşımıza çıkmaktadır.